เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคมการศึกษา

โดยมีสถานศึกษา ดังนี้

- โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งแค
- โรงเรียนประถมศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
    (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)
จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดนมโฑและโรงเรียนวัดเขาแก้ว
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนมโฑ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแก้ว


สาธารณสุข

ประชาชนได้รับการดุแลสุขภาพอนามัยจาก อสม.ประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วการสังคมสงเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

- ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
- รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
- ประสานการทำบัตรผู้พิการ
- ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
- ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน0.01s. 0.50MB