นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 55 คน

เยี่ยมชม 65,935 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

ตำบลเขาแก้ว มีถนนลาดยาง 3 สาย /ถนนคสล 18 สาย /ลูกรัง 58 สาย


โทรศัพท์

ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตามตัวเป็นส่วนใหญ่


ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์

ไม่มีในพื้นที่ ส่วนใหญ่ต้องไปใช้บริการที่ในตัวอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท หรือในตัวอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์


การไฟฟ้า

ตำบลเขาแก้วมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน


การประปา

ตำบลเขาแก้วมีระบบประปาทั้ง 6 หมู่บ้าน คือ

- หมู่ที่ 1 บ้านนมโฑ จำนวน 2 แห่ง (ประปาบาดาลขนาดกลาง)
- หมู่ที่ 2 บ้านหนองกุ้ง จำนวน 1 แห่ง (ประปาบาดาลขนาดกลาง)
- หมู่ที่ 3 บ้านเขาแก้ว จำนวน 1 แห่ง (ประปาบาดาลขนาดกลาง)
- หมู่ที่ 4 บ้านนมโฑ จำนวน 2 แห่ง (ประปาบาดาลขนาดกลาง)
- หมู่ที่ 5 บ้านโป่งแค จำนวน 2 แห่ง (ประปาบาดาลขนาดกลาง)
- หมู่ที่ 6 บ้านนมโฑ จำนวน 1 แห่ง (ประปาบาดาลขนาดกลาง)
เปลี่ยนภาษา