นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 147 คน

เยี่ยมชม 65,914 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลเขาแก้ว ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านนมโฑ มีพื้นที่ 5.60 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,500 ไร่
หมู่ที่ 2 บ้านหนองกุ้ง มีพื้นที่ 4.80 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,000 ไร่
หมู่ที่ 3 บ้านเขาแก้ว มีพื้นที่ 6.04 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,775 ไร่
หมู่ที่ 4 บ้านนมโฑ มีพื้นที่ 3.44 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,150 ไร่
หมู่ที่ 5 บ้านโป่งแค มีพื้นที่ 5.77 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,606 ไร่
หมู่ที่ 6 บ้านนมโฑ มีพื้นที่ 2.40 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,500 ไร่

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลหาดอาษา ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ตำบลเขาแก้วตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอสรรพยา มีระยะห่างประมาณ 15 กิโลเมตร


ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลเขาแก้วมีพื้นที่ทั้งหมด 28 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 17,531 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทำเกษตร (ทำนา)


ลักษณะภูมิอากาศ

ตำบลเขาแก้วอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านประจำฤดูทำให้สามารถแบ่งฤดูกาลออกได้ 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมเริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลงคือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงว่างจากมรสุม ลมที่พัดปกคลุมจะเปลี่ยนเป็นลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้และจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน
ฤดูหนาวกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลงมาปกคลุม ประเทศไทยในช่วงนี้ แต่เนื่องจากจังหวัดชัยนาทอยู่ในภาคกลางอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมในช่วงฤดูหนาวจะช้ากว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้อากาศหนาวเย็นช้ากว่าสองภาคดังกล่าว โดยเริ่มมีอากาศหนาวเย็นประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป ซึ่งอากาศหนาวที่สุดจะอยู่ระหว่างเดือนธันวาคมและมกราคม
ฤดูฝนกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องฝนที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคเหนือเป็นลำดับในระยะนี้ทำให้มีฝนตกชุกขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป เดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปี และเป็นช่วงที่มีความชื้นสูง

จำนวนประชากรในตำบล
จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านนมโฑ 339399738251
2บ้านหนองกุ้ง 162164326107
3บ้านเขาแก้ว270292562202
4บ้านนมโฑ 287271558196
5บ้านโป่งแค299311610208
6บ้านนมโฑ 182156338128
รวม1,539 1,5933,1321,092
เปลี่ยนภาษา