เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการปฏิบัติตามคู่มือประชาชน ปีงบประมาณ 2561153
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี139
คู่มือมาตรฐานเบี้ยยังชีพ137
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องเรียน และร้องทุกข์139
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนพัฒนา136
แบบฟอร์ม ร้องเรียน ร้องทุกข์141
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ141
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน146
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558148
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2561155

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB