เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เดือน พฤษภาคม 2563110
รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เดือน เมษายน 2563111
ประกาศ ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงาน อบต.เขาแก้ว120
ประกาศ ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงาน อบต.เขาแก้ว1114
ประกาศ ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในสำนักงาน อบต.เขาแก้ว191
รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เดือน มีนาคม 256318
หนังสือร้องเรียน112
หนังสือมอบอำนาจเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ 2563110
หนังสือมอบอำนาจเพื่อรับเงินช่วยเหลือภัยพิบัติ วาตภัย 2563111
แบบสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบภัย110
แบบคำร้องทั่วไป110
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แบบ ตร.01117
แบบคำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค112
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ112
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ112
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร110
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564111
รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เดือน กุมภาพันธ์ 256319
รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เดือน มกราคม 2563111
รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เดือน ธันวาคม 2562112

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB