เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เสริมสร้สงคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563142
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2 ม.ค. - มี.ค. 2563)154
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 2562)155
รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เดือน กุมภาพันธ์ 2563149
รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เดือน มกราคม 2563145
รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เดือน ธันวาคม 2562147
รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เดือน พฤศจิกายน 2562140
รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เดือน ตุลาคม 2562136
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562140
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ๒๕๖๒122
รายงานประเมินการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562 12729
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562116
รายงานผลการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ 25621117
รายงานผลการด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 25621244
รายงานการดำเนินการอำนวยความสะดวกฯ เดือน มี.ค. 621107
รายงานการดำเนินการอำนวยความสะดวกฯ เดือน ก.พ. 621105
รายงานการดำเนินการอำนวยความสะดวกฯ เดือน ม.ค. 621121
รายงานการดำเนินการอำนวยความสะดวกฯ เดือน ธ.ค. 61194
รายงานการดำเนินการอำนวยความสะดวกฯ เดือน พ.ย. 611114
รายงานการดำเนินการอำนวยความสะดวกฯ เดือน ต.ค. 611108

ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB