นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 131 คน

เยี่ยมชม 26,598 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางผ่องศรี กันทะปา

  ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว

 • นายวิทูลย์ แป้นขำ

  รองปลัด อบต.เขาแก้วสำนักปลัด

 • น.ส.เรณู บุญประกอบ

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาววารี อ่วมทอง

  นักทรัพยากรบุคล

 • นายศุภชัย พรหมสอาด

  นักวิชาการศึกษา

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางทองสุข โกทัน

  ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนมโฑ

 • น.ส.ศิริขวัญ พานจันทร์

  ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านเขาแก้ว

 • ว่าง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางอนุธิดา กงสบุตร์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวฤทัยรัตน์ ผลขวัญ

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นายกฤษณะ เกตุศิริ

  ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • ว่าที่ ร.ต.หญิง เอฟฟรีซัน คำบุญมี

  ผดด.บ้านนมโฑ

 • นางสาวกวีทิพย์ ทิพย์ปรีชาธร

  ผดด.บ้านเขาแก้ว

 • นางภิญญาพัชญ์ โกทัน

  นักการภารโรง

 • นายสุรศักดิ์ พรหมเทพ

  พนักงานขับรถ

 • นายพงษ์เทพ บุญมี

  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

กองคลัง

 • นายวิทูลย์ แป้นขำ

  รองปลัด อบต.เขาแก้ว รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

 • ว่าง

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวกมลวรรณ แรงโสม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

กองช่าง

 • นายนเรศ วงษ์แหวน

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายจิตติ จิตจำเรือง

  นายช่างโยธา

 • ว่าง

  นายช่างโยธา

 • ว่าง

  ผู้ช่วยช่างโยธา

 • นางสาวอรษา อุ่นเรือน

  ผช.จทน.ธุรการช่างเปลี่ยนภาษา