นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 44 คน

เยี่ยมชม 65,919 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางผ่องศรี กันทะปา

  ปลัด อบต.เขาแก้ว

  0882910016

 • นายวิทูลย์ แป้นขำ

  รองปลัด อบต.เขาแก้ว

  0992424763สำนักปลัด

 • น.ส.เรณู บุญประกอบ

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

  0622701314

 • นางสาวณภัทร อ่วมทอง

  นักทรัพยากรบุคล

  0817277242

 • นายศุภชัย พรหมสอาด

  นักวิชาการศึกษา

  0836252377

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางทองสุข โกทัน

  ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนมโฑ

  0848954565

 • น.ส.ศิริขวัญ พานจันทร์

  ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านเขาแก้ว

  0939306778

 • ว่าง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางอนุธิดา กงสบุตร์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  0884227210

 • นางสาวฤทัยรัตน์ ผลขวัญ

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

  0844928793

 • นายกฤษณะ เกตุศิริ

  ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  0802133936

 • ว่าที่ ร.ต.หญิง เอฟฟรีซัน คำบุญมี

  ผดด.บ้านนมโฑ

  0956347720

 • นางสาวกวีทิพย์ ทิพย์ปรีชาธร

  ผดด.บ้านเขาแก้ว

  0923899122

 • นางภิญญาพัชญ์ โกทัน

  นักการภารโรง

  0944691113

 • นายสุรศักดิ์ พรหมเทพ

  พนักงานขับรถ

  0993929035

 • นายพงษ์เทพ บุญมี

  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

  0813639969

กองคลัง

 • นายวิทูลย์ แป้นขำ

  รองปลัด อบต.เขาแก้ว รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

  0992424763

 • ว่าง

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวกมลวรรณ แรงโสม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  0892028078

กองช่าง

 • นายนเรศ วงษ์แหวน

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  0896420994

 • นายจิตติ จิตจำเรือง

  นายช่างโยธา

  0818871433

 • ว่าง

  นายช่างโยธา

 • ว่าง

  ผู้ช่วยช่างโยธา

 • นางสาวอรษา อุ่นเรือน

  ผช.จทน.ธุรการช่าง

  0893465370เปลี่ยนภาษา