นายขจรยศ สุรเดช
ปลัด อบต.เขาแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 50 คน

เยี่ยมชม 7,165 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสมยศ บุญมี

  ประธานสภาอบต.เขาแก้ว

 • นายสมปอง พลายมี

  รองประธานสภาอบต.เขาแก้ว

 • นายขจรยส สุรเดช

  ปลัด อบต.เขาแก้ว/เลขานุการสภาอบต.เขาแก้วสมาชิกสภา

 • นางสาวนริศรา คล้ายทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายทวีป นาคทรัพย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายพิน กัลยา

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นางสลิว ฉัตรวิริยาวงศ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายดาว เสืออินทร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายนุรุธ ตันติเสรีรัตน์

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายพนธกร พวงลำใย

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นางสาวศศิภา ส่งยิ้ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 6เปลี่ยนภาษา