เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสมยศ บุญมี

  ประธานสภาอบต.เขาแก้ว

 • นายสมปอง พลายมี

  รองประธานสภาอบต.เขาแก้ว

 • นางสาวนริศรา คล้ายทอง

  เลขานุการสภาอบต.เขาแก้วสมาชิกสภา

 • นางสาวนริศรา คล้ายทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายทวีป นาคทรัพย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายพิน กัลยา

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นางสลิว ฉัตรวิริยาวงศ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายดาว เสืออินทร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายนุรุธ ตันติเสรีรัตน์

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายพนธกร พวงลำใย

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นางสาวศศิภา ส่งยิ้ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

0.02s. 0.50MB