เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


“ เขาแก้วน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ฟังเสียงปัญหาจากชุมชน และรณรงค์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ”

0.01s. 0.50MB