นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 58 คน

เยี่ยมชม 65,923 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ เขาแก้วน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ฟังเสียงปัญหาจากชุมชน และรณรงค์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ”

เปลี่ยนภาษา