นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 84 คน

เยี่ยมชม 65,924 คน

บทบาทและอำนาจหน้าที่
กดแถบสีฟ้าด้านล่างเพื่อดูบทบาทและอำนาจหน้าที่แต่ละส่วนงาน

อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบล
1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล : มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
2. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยบ การดูแลการจราจร และส่งเสริมสันับสนุนหน่วยงานอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนันสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
(๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(๑๒) การท่องเที่ยว
(๑๓) การผังเมือง

สำนักงานปลัดมีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง งานสังคมสงเคราะห์
งานส่งเสริมการเกษตร งานการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี งานนิติกร งานพาณิชย์ งานรัฐพิธี
งานประชาสัมพันธ์
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานจัดทำเทศบัญญัติและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. งานการเงินและบัญชี
   - งานการเงิน
   - งานรับเงินและเบิกจ่าย
   - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
   - งานเก็บรักษาเงิน
   - งานการบัญชี
   - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
   - งานงบการเงินและงบทดลอง
   - งานแสดงฐานะการเงิน
2. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้
   - งานพัฒนารายได้
   - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าเช่า
   - งานควบคุมการค้าและค่าปรับ
   - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
   - งานทะเบียนคุมและเร่งรัดรายได้
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
   - งานพัสดุ
   - งานจัดซื้อจัดจ้าง
   - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

1. งานก่อสร้าง ออกแบบและควบคุมอาคาร
   - งานก่อสร้างและบูรณะถนน
   - งานก่อสร้างสะพาน ฝายทดน้ำและแหล่งน้ำ
   - งานข้อมูลก่อสร้าง
   - งานประเมินราคา
   - งานออกแบบและบริการข้อมูล
2. งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง
   - งานประสานกิจการประปา
   - งานไฟฟ้าสาธารณะ
   - งานระบายน้ำ
   - งานสำรวจและแผนที่
   - งานวางผังพัฒนาเมือง
   - งานควบคุมทางผังเมือง

เปลี่ยนภาษา