เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - บทบาทและหน้าที่

สำนักงานปลัดมีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง งานสังคมสงเคราะห์
งานส่งเสริมการเกษตร งานการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี งานนิติกร งานพาณิชย์ งานรัฐพิธี
งานประชาสัมพันธ์
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานจัดทำเทศบัญญัติและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. งานการเงินและบัญชี
   - งานการเงิน
   - งานรับเงินและเบิกจ่าย
   - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
   - งานเก็บรักษาเงิน
   - งานการบัญชี
   - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
   - งานงบการเงินและงบทดลอง
   - งานแสดงฐานะการเงิน
2. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้
   - งานพัฒนารายได้
   - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าเช่า
   - งานควบคุมการค้าและค่าปรับ
   - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
   - งานทะเบียนคุมและเร่งรัดรายได้
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
   - งานพัสดุ
   - งานจัดซื้อจัดจ้าง
   - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

1. งานก่อสร้าง ออกแบบและควบคุมอาคาร
   - งานก่อสร้างและบูรณะถนน
   - งานก่อสร้างสะพาน ฝายทดน้ำและแหล่งน้ำ
   - งานข้อมูลก่อสร้าง
   - งานประเมินราคา
   - งานออกแบบและบริการข้อมูล
2. งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง
   - งานประสานกิจการประปา
   - งานไฟฟ้าสาธารณะ
   - งานระบายน้ำ
   - งานสำรวจและแผนที่
   - งานวางผังพัฒนาเมือง
   - งานควบคุมทางผังเมือง

0.01s. 0.75MB