เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมโครงการวัยใสใสโตไปไม่โกง (ภายใต้โครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด)15428 มิ.ย. 62
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ITA)11223 พ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว1531 เม.ย. 62
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วประจำปี 25616913 ก.ย. 61
ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB