เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563)367 เม.ย. 63
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT 2020 : • ITA นั้นคืออะไร • ITA ประเมินจากใคร • ITA ประเมินอะไร • ITA ประเมินแล้วได้อะไร 2524 มี.ค. 63
การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 214 พ.ย. 62
กิจกรรมโครงการวัยใสใสโตไปไม่โกง (ภายใต้โครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด)22328 มิ.ย. 62
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ITA)17623 พ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว2151 เม.ย. 62
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วประจำปี 25619413 ก.ย. 61
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB