เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ได้ประชุมประจำเดือนพนักงานและลูกจ้าง เพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆและได้กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติและเป็นการประกาศการต่อต้านการทุจริต