ขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนต่อการให้ เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการรวมถึงความต้องการ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงงานบริการ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในกาพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 โดยสแกนที่ QR Code ในภาพเพื่อตอบแบบสำรวจ