มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 21/2564 วันที่ 17 เมษายน 2564 เกี่ยวกับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ชัยนาท