อำเภอสรรพยาแจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมว่า ได้ดำเนินโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ปี 2564 เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดการขยะต้นทาง จึงขอเชิญชวนชุมชนและโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก เว็บไซต์ http:/www.deqp.go.th หรือ Facebook โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ และ Facebook โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ หรือดาวน์โหลดจาก QR code ด้านล่างหนังสือ หมดเขตรับใบสมัครภายในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564