ด้วยอำเภอสรรพยาได้รับแจ้งจากจังหวัดชัยนาท ได้จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 21/2564 ในวันที่ 17 เมษายน 2564 โดยมีมติให้ออกมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ในการข้ามเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท