องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ขอประชาสัมพันธ์การขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หรือการนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมารับวัคซีนหรือนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่ทำการอบต.เขาแก้ว ทุกวันทำการ ตามวันเวลาราชการ