นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 237 คน

เยี่ยมชม 52,723 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

24 สิงหาคม 2563 310 ครั้ง กฤษณะ เกตุศิริ แชร์  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว จำนวน 2 อัตรา จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบบคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบดังนี้           

ลำดับ                 เลขประจำตัวสอบ               ชื่อ – สกุล
1.                            001                นางสาวสราภรณ์  แสงสว่าง
2.                            002               นางผกายมาศ  กิจนิธิประภาส
3.                            003                 นางอำพอน  ใจบุญ
 

      ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้าสอบการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์  ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว โดยผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องแต่งกายชุดสุภาพ เรียบร้อย และผู้เข้าสอบคัดเลือกที่ไปถึงสถานที่สอบคัดเลือกหลังเวลาเริ่มการสอบเกินกว่า 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาต ให้เข้าห้องสอบคัดเลือก ผู้เข้าสอบคัดเลือกจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใด ที่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้คุมสอบคัดเลือก

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.93.69 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา