เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แชร์

เมื่อวันที่ 11 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วจัดเวทีประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน และวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วจัดเวทีประชุมประชาคมระดับตำบล ก็เพื่อร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกันตรวจสอบ ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น และจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2562 เพื่อให้สอดคล้องความต้องการ ของประชาชน      ในพื้นที่ในช่วงเวลาปัจจุบัน รวมทั้งการดำเนินงานต่างๆ ของ อบต.เขาแก้ว เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และออกบริการให้กับประชาชนในเรื่องของการรับชำระภาษีต่างๆ ด้วย


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB