เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาคมหมู่บ้าน

ประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบล เพื่อทบทวน เพิ่มเติม และแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 3 /2564

แชร์

เมื่อวันที่ 20 – 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วได้จัดทำโครงการการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ทั้ง 6 หมู่บ้านและในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อรับฟังปัญหา ความเดือดร้อน ที่ต้องแก้ไข ในด้านต่างๆ จากประชาชนในพื้นที่ เพื่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว นำความเดือดร้อนมาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 3/2564 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาคมหมู่บ้าน
0.01s. 0.50MB