เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประชาสัมพันธุ์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วอบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ขบวนแห่งานมหกรรมหุ่นฟางนก 63ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
สักการะหลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมกราคม 2563อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
โครงการอบรมผู้ประกอบการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมตลาดถนนคนเดินทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
งานบริหารจัดการความเสี่ยงอบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
ควบคุมภายในอบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
จิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณหนองผักตบ บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 2อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
การชำระภาษี ปี 2563อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
สวัสดีปีใหม่ ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 12 จากบ้านนายแก้ว พึ่งพวก ถึงบ้านนางวันดี จันทร์ชื่นอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนธันวาคม 2562อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 8 โครงการอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนานชด บุญน่วม ถึงบ้าน นายนิพันธ์ เสมาเมืองอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ณ ห้องประชุมอำเภอหันคา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.23s. 0.50MB