เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
ถวายเงินรายได้จากการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
เปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวัดสิงห์ ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
ประชุมเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการศึกษา และการพัฒนาโรงเรียนเทศบาลฯทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
การประชุมคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2564ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
ประชุมประจำเดือน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
โครงการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพในชุมชนมะขามเฒ่าทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 1 จากนานางลำเนา อิ่มอยู่ ถึวนานางถนอม จิตเลิศปิยะพัฒน์ อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
กิจกรรมโครงการศึกาาเพื่อต่อต้านยาเสพติดให้โทษ ในนักเรียน (D.A.R.E) ประจำปี 2563 ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
ประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบล เพื่อทบทวน เพิ่มเติม และแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 3 /2564อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
ศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านสร้าง จ.พระนครศรีอยุธยาทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถานวัดสิงห์สถิตทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
โครงการขุดขยายคูส่งน้ำ หมู่ที่ 3 บริเวณนานายสายพิณ อินสว่าง ถึงนานายสมบัติ โพธิ์งาม งานขุดขยายคู อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9 (พิธีเช้า)ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.75MB