เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2563)อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
โครงการโรงทานปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย COVID-19 ตามพระราชดำริของสมเด็จพระสังฆราชอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ประชุมแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ร่วมกับจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอหันคา เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
วันที่ 07 พ.ค. 2563 สนง.จนท.พมจ.ชัยนาท และ นายกประเสริฐ กรองสอาด นายกอบต.เด่นใหญ่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่ อบต.เด่นใหญ่อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนเมษายน 2563อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
สาระหน้ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองอ้ายกาง-บ้านสระแก้วหมู่ที่ 6,7 อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนบ่อ-บ้านโป่งมั่ง หมู่ที่ 11,7อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
อบต.เด่นใหญ่ ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19 ) ในเขตพื้นที่ตำบลเด่นใหญ่ โรงเรียน วัด และทุกหมู่บ้านอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ประกาศ ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงาน อบต.เขาแก้วอบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
ประกาศ ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงาน อบต.เขาแก้วอบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
ประกาศ ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในสำนักงาน อบต.เขาแก้วอบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
วันนนี้เวลา 09.30 น. ท่านนายกประเสริฐ กรองสอาด รับมอบแอลกอฮอล์ล้างมือจากท่าน ส.ส.มณเฑียร สงฆ์ประชา เพื่อใช้ในงานบริการประชาชนที่มารับบริการ ณ ที่ทำการ อบต.เด่นใหญ่ และท่านนายกประเสริฐ กรองสอาด ได้มอบเครื่องดื่มให้กับนายอำเภอหันคา สำหรับผู้ปฏิบัติงาน อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่2)อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่1)อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.25s. 0.75MB