เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เดือน กุมภาพันธ์ 2563อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เดือน มกราคม 2563อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เดือน ธันวาคม 2562อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เดือน พฤศจิกายน 2562อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เดือน ตุลาคม 2562อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
ประกาศ อบต.เขาแก้ว เรื่อง ผลการประเมิน ITA 2019อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
ผลการประเมิน ITA 2019อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
งานบริหารจัดการความเสี่ยงอบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
ควบคุมภายในอบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ครั้งที่ 1/2563อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ครั้งที่ 1/2563อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
เปิดเผยรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
รายงานประเมินการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562 อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
รายงานผลการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
รายงานผลการด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2562อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ รอบ 6 เดือน ปี 2562อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท

ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.11s. 0.50MB