เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่างอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลังอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัดอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ เรื่องการแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
แบบขอยกเลิกการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
แบบแสดงรายการการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินหรืออัตราภาษีสำหรับที่ดินเปลี่ยนแปลงอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
แบบคำร้องจดทะเบียนพาณิชย์ในการประกอบพาณิชยกิจอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ประกาศ เรื่องการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
แบบคำขอใช้น้ำประปาอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
แบบคำร้องขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไปอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
แบบขออนุญาตยืมเต้น/ครุภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
แบบฟอร์มคำร้องขอรับความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภคอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท

ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.13s. 0.50MB