เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563)อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ส่งงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2563อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
กฎบัตรตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
แผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
ประกาศ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ผลการประเมิน ITA 2020อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
ประกาศ แผนจัดเก็บรายได้ ประจำปี อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำเดือนกันยายน 2563)อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เสริมสร้สงคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง/จัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ไตรมาสที่ 3 เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน มิถุนายน 2563ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
แผนแม่บทสารสนเทศ (พ.ศ.2561-2564)อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท

ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.06s. 0.50MB