เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
เปิดเผยรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
รายงานประเมินการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562 อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
รายงานผลการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
รายงานผลการด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2562อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ รอบ 6 เดือน ปี 2562อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
รายงานการปฏิบัติตามคู่มือประชาชน ปีงบประมาณ 2561อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
รายงานควบคุมภายใน ปี 2561อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
แผนการพัฒนาพนักงาน อบต.เขาแก้วอบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
งบแสดงผลรายรับ-รายจ่ายประจำปีอบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ยุทธศาสตร์อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีอบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
คู่มือมาตรฐานเบี้ยยังชีพอบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
รายงานการดำเนินการอำนวยความสะดวกฯ เดือน มี.ค. 62อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
รายงานการดำเนินการอำนวยความสะดวกฯ เดือน ก.พ. 62อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
รายงานการดำเนินการอำนวยความสะดวกฯ เดือน ม.ค. 62อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
รายงานการดำเนินการอำนวยความสะดวกฯ เดือน ธ.ค. 61อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท

ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.09s. 0.50MB