นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 158 คน

เยี่ยมชม 52,644 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
9 เม.ย. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
8 เม.ย. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
8 เม.ย. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
7 เม.ย. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
2 เม.ย. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์ข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ เดือนมีนาคม 2564
2 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมีนาคม 25634
2 เม.ย. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1
1 เม.ย. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
31 มี.ค. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
29 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
29 มี.ค. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเเละนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลวัดสิงห์
25 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
24 มี.ค. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์การฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
22 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่มอบเงินให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีประสบเหตุอัคคีภัย
22 มี.ค. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์โครงการเเข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ ประจำปี 2564
19 มี.ค. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์การจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
18 มี.ค. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์การประชุมประจำเดือน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการแจ้งให้พนักงานถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และประกาศของเทศบาล
17 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 5 จากบ้านนายบัว นกไทย ถึงบ้านนางสนาม ศรีทองอินทร์
17 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 4 จากถนนลาดยางสายโป่งสะเดา-ดอนสีนวล ถึงบ้านนายธง มาเกิด
17 มี.ค. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์การเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิขอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/8 | แสดง 20 จาก 150 รายการ
เปลี่ยนภาษา