นายขจรยศ สุรเดช
ปลัด อบต.เขาแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 26 คน

เยี่ยมชม 10,620 คน

หนังสือราชการ สถ.

วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 ม.ค. 64การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.3/ว158 - ลว. 27 ม.ค. 64) 
27 ม.ค. 64แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2(มท 0816.1/ว155 - ลว. 26 ม.ค. 64) 
27 ม.ค. 64แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมในภารกิจของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(มท 0808.3/ว154 - ลว. 26 ม.ค. 64) 
27 ม.ค. 64รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง[เอกสารแนบ](มท 0820.3/ว153 - ลว. 26 ม.ค. 64) 
27 ม.ค. 64การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2563[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.3/ว148 - ลว. 25 ม.ค. 64) 
27 ม.ค. 64แจ้งยอดโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564)(มท 0809.3/ว142 - ลว. 25 ม.ค. 64) 
26 ม.ค. 64ประกาศการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563(มท 0816.3/ว151 - ลว. 26 ม.ค. 64) 
26 ม.ค. 64แนวทางการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)(มท 0803.4/ว150 - ลว. 26 ม.ค. 64) 
26 ม.ค. 64การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 12(- - ลว. 26 ม.ค. 64) 
26 ม.ค. 64แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี(มท 0818.2/ว509 - ลว. 25 ม.ค. 64) 
26 ม.ค. 64การวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสุตรต้านทุจริตศึกษา[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0816.3/ว149 - ลว. 25 ม.ค. 64) 
26 ม.ค. 64การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564)[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.2/1210-1275 - ลว. 25 ม.ค. 64) 
25 ม.ค. 64การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.2/1151-1171 - ลว. 25 ม.ค. 64) 
25 ม.ค. 64การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564)[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.2/1147-1150 - ลว. 25 ม.ค. 64) 
25 ม.ค. 64การตอบแบบรายงานการปิด-เปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่(มท 0816.4/ว145 - ลว. 25 ม.ค. 64) 
25 ม.ค. 64แบบรายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ (Checklist)(มท 0820.2/ว143 - ลว. 25 ม.ค. 64) 
25 ม.ค. 64ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2563(มท 0816.3/ว141 - ลว. 25 ม.ค. 64) 
25 ม.ค. 64การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0816.5/ว140 - ลว. 25 ม.ค. 64) 
25 ม.ค. 64มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2563(มท 0810.8/ว133 - ลว. 21 ม.ค. 64) 
22 ม.ค. 64การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มท 0820.2/ว139 - ลว. 22 ม.ค. 64) 
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/522 | แสดง 20 จาก 10430 รายการ
เปลี่ยนภาษา