นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 209 คน

เยี่ยมชม 52,703 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 ส.ค. 63คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง/จัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ แชร์  
20 เม.ย. 63ประกาศ ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงาน อบต.เขาแก้ว แชร์  
20 เม.ย. 63ประกาศ ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงาน อบต.เขาแก้ว แชร์  
20 เม.ย. 63ประกาศ ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในสำนักงาน อบต.เขาแก้ว แชร์  
17 มิ.ย. 62คู่มือมาตรฐานเบี้ยยังชีพ แชร์  
5 มิ.ย. 62คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แชร์  
5 มิ.ย. 62คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา