นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 170 คน

เยี่ยมชม 52,787 คน

บริการแบบฟอร์มต่างๆ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
6 เม.ย. 63หนังสือร้องเรียน แชร์  
6 เม.ย. 63หนังสือมอบอำนาจเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ 2563 แชร์  
6 เม.ย. 63หนังสือมอบอำนาจเพื่อรับเงินช่วยเหลือภัยพิบัติ วาตภัย 2563 แชร์  
6 เม.ย. 63แบบสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบภัย แชร์  
6 เม.ย. 63แบบคำร้องทั่วไป แชร์  
6 เม.ย. 63แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แบบ ตร.01 แชร์  
6 เม.ย. 63แบบคำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค แชร์  
6 เม.ย. 63แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ แชร์  
6 เม.ย. 63แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ แชร์  
6 เม.ย. 63แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร แชร์  
6 เม.ย. 63คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
6 มิ.ย. 62แบบฟอร์ม ร้องเรียน ร้องทุกข์ แชร์  
6 มิ.ย. 62แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ แชร์  
ลำดับ 1-13 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 13 รายการ
เปลี่ยนภาษา