เมื่อวันที่ 5 กุมภาพัน 2564 นางผ่องศรี กันทะปา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ร่วมกับ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ของ อบต.เขาแก้ว แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว