เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
มอบทรายอะเบทและน้ำยาเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ให้กับอสม.ตำบลเด่นใหญ่ อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ)อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และเป็นผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ)อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ (ผู้มีทักษะ)อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงนานายสุดใจ สุขีพันธ์อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ถึงถนนลาดยางสายหันคา - รางจิก อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายบ้าน นายประสิทธิ์ บุญเงิน ถึงไร่ นายประจวบ ปู่เกิดอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,คนพิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2562อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและรักษาสิ่งแวดล้อมอบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกน้ำอบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2562อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
การออกกำลังกายตามโครงการสร้างสุขภาพดีตามวิถีคนสรรพยาด้วยพลัง พอช. ปี 2562อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. บริเวณนานายวงษ์ พุ่มเข็ม หมู่ที่ 11 บ้านหนองแก ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาทอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองมะเกลือ จากบ้านนายประเสริฐ จ้อยชู ถึงประปาหมู่ที่ 8อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
โครงการขุดลอกตะกอนดินเลน พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากศูนย์เด็กเล็ก อบต.เด่นใหญ่ ถึงถนนลาดยาง หันคา-รางจิกอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
โครงการออกกำลังกายยามเช้าในกิจกรรม​ #วัดสิงห์วิ่งสร้างสุข​ #ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
ประชาสัมพันธ์การติดตั้งกระจกโค้งจราจรในตำบลเขาแก้วอบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.07s. 0.75MB