เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างอบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
ประกาศ เรื่อง ผลการรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วอบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
กิจกรรมฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย หมู่ ๑-๖ อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2562อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,คนพิการ ประจำเดือนตุลาคม 2562อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
ร่วมประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นอบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
วันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
โครงการก่อสร้างป้อมยาม บริเวณที่ทำการ อบต.เด่นใหญ่อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
สระแก้วเกมส์ กีฬากลุ่มโรงเรียนหันคาอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
รายการเช้านี้ประเทศไทย ททบ.๕ ถ่ายทำรายการในพื้นที่บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่๒ เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
โครงการจิตอาสา ช่วยกันเก็บขยะในสระน้ำนมโฑหมู่ที่ ๑ เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ และความสะอาดแหล่งน้ำอบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
โครงการใส่ใจในการบริโภค ลดโรค ลดอ้วนทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี ๒๕๖๒ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
พัฒนาสนามหน้าที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
โครงการวันวิทยาศาตร์ ประจำปี 2562ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.06s. 0.50MB