เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ รอบ 6 เดือน ปี 2562อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
รายงานการปฏิบัติตามคู่มือประชาชน ปีงบประมาณ 2561อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
รายงานควบคุมภายใน ปี 2561อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
แผนการพัฒนาพนักงาน อบต.เขาแก้วอบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
งบแสดงผลรายรับ-รายจ่ายประจำปีอบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ยุทธศาสตร์อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีอบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
คู่มือมาตรฐานเบี้ยยังชีพอบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
รายงานการดำเนินการอำนวยความสะดวกฯ เดือน มี.ค. 62อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
รายงานการดำเนินการอำนวยความสะดวกฯ เดือน ก.พ. 62อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
รายงานการดำเนินการอำนวยความสะดวกฯ เดือน ม.ค. 62อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
รายงานการดำเนินการอำนวยความสะดวกฯ เดือน ธ.ค. 61อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
รายงานการดำเนินการอำนวยความสะดวกฯ เดือน พ.ย. 61อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
รายงานการดำเนินการอำนวยความสะดวกฯ เดือน ต.ค. 61อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
คู่มืิอผลประโยชน์ทับซ้อนอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ประมวลจริยธรรมฝ่ายการเมืองอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
แผนป้องกันการทุจริตอบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท

ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
3.90s. 0.75MB